<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 2 July 2017
Sepertinya
aku ini jalan yang kosong


Sepertinya
Aku ini kaca yang bolong
Dan sepertinya tak ada siapa yang melihat aku disini
Dan sepertinya ada chaya bila aku terus terbang tinggi ke atas langit
dunia.

Sepertinya
Aku dipaksa untuk mati dan terus dihempas jatuh ke bumi
Sepertinya
takkan ada siapa pun yg sudi menemani aku sampai mati

Yang aku mahu sebenarnya
ada peneman yg memeluk jiwa aku
yang meneman aku smp biru
kerna aku begitu ingin merasakan dicintakan sesorang itu

Sepertinya aku ini
bolong, kosong, lohong semuanya itu
semua nya aku

Kerna pada aku ini
tak bisa untuk menyedari yg aku ini tetap bukan siapa siapa

Aku di paksa untuk mati
dan terus dihempas jatuh ke bumi.
Sepertinya takkan ada siapa pun yang sudi menemani aku.
sampai mati;


Official Template By BudakPEMALAS