<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 14 October 2016
Assalammualaikum
Lama aku tak menulis disini
Terlalu bnyak yang terjadi skarang
Terlalu banyak yang aku lalui sendiri tika ini
Terlalu banyak.
Aku dengan nekad tika ini
membuat keputusan untuk membiarkan siapa saja yang ada disekeliling aku.
Ye. sakitnya aku sendiri yang rasa
sakit melihat mereka bersama
sakit melihat mereka ketawa bersama
sakit melihat mereka bergurau bersama
dan sakit melihat mereka berkerja bersama.
sakit sangat
aku nekad kerana aku inginkan diri aku yang dulu
yang boleh hidup tanpa mereka.
tapi aku masih sakit untuk meneruskan semua ini.
sakit sangat.

tapi.
aku buat juga untuk kebaikan mereka
aku takkan terus bersama mereka.
jadi, tak salahkan aku seperti membiasakan mereka tanpa aku.
walau tika ini terlalu ramai bertanya; kenapa aku?
biarlah soalan itu.
suatu hari kalian akan faham.

Doakan aku terus kuat melihat kalian semua dari jauh.
Aku tahu aku kuat!


Official Template By BudakPEMALAS