<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 2 July 2017
Sekali lagi kau biarkan aku mati
skali lagi kau biarkan aku tanpa perasaan,
apa kau fikir aku ni haiwan?

tak pernhkah kau tahu
bertapa aku rindu
tak pernah kah kau peduli
apa yg aku tahu
sampai hatinya kau biarkan aku mati

Perasaan yg terlalu menyeramkan;
aku kau tinggal tepi jalan
aku kau tinggal tanpa kata dan pesan
celakanya perasaan ini
ku fikirkan aku takkan peduli kau pergi
kau mmg lelaki yg harus mati
kau biarkan aku begini bersendiri

Kini bukan yg biasa
ini cinta yg ada lainnya
tapi
kau tidak pernah merasa
apa yg aku rasa
kau panggil aku gila
bila kau bilang kau hendak pergi
smpai hati kau biar aku mati
berapa kali kau laku begini
berapa kali?
dan setiapnya aku tak peduli
bila engkau mengambil pisau dn mnjadi duri dlm hati ini
biarkan engkau begitu membuatkan aku sebegitu

Bagaimana hendak aku cerita pd semua insan
bila benda yg terjadi pd aku ini; sudah biasa
sudah biasa

tapi kita tetap masih mahu menjadi manusia yg bodoh itu
menanti dn menanti sial, bangang itu
mengapa kita biar hati kita tersiksa?

Pesan pada diriku
Jangan JatuhOfficial Template By BudakPEMALAS