<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 7 June 2017
Hujan
terus turun
mengingatkan aku kepadamu

Kini,
ku sedari kau kian jauh
melupakan aku
deritakan aku

Bukan salah ku
sayangi kamu

Kini ku tak terdaya melupakan semua tentang kita

Aku
tidakkan pergi
melupakan semua yang tertulis
Biar kau melepaskan diriku
melupakan aku
deritakan aku

Bukan salahku
sayangi kamu

Kini ku tak terdaya melupakan semua tentang kita

Mungkin hadirku
membuatkan kau lelah
moga bahagia selamanya

Saat kau menatap wajah ku
tertitis air mata bagai mimpiku
lalu kau melepaskan tanganku
dan berlalu kau pergi


Official Template By BudakPEMALAS