<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 12 June 2017
Sampai satu tahap, kite tk boleh terus salahkan orang.
Buka mata, tgk diri sendiri
Mana silap kita.
Mana kurang kita.

Mungkin orang lain tu mmg buat beribu masalah
Tapi
Kita kena ingat, kite pun buat masalah
Kita tak tahu berapa kali kita silap,
Kita tak tahu berapa kali kita buat orang lain terluka
Dan kita selalu tak tahu brapa kali dah kita buat orang lain menangis
Menangis sebab kita

Siapa yang tahu?

Itu, orang sekeliling kita yang tahu
Kita kena ingt satu je,
kita tak tahu semua benda tu sebab dia sedaya upaya cuba ignore semua benda
Walaupun hati sakit sangat
atas dasar apa dia abaikan rasa tu?

Sayang.
Takut kehilangan

Jangan disebab kan kita pasti dia akan ada dengan kita sentiasa
Sampai kita lupa dia juga ada hati dengan perasaan.
Sampai kita buta siapa dia sebenarnya.

Bro,
Aku tak minta banyak.
Kau tanya hati kau.
Kau cuba duduk disituasi aku
Dan masa tu, kau akan rasa apa yang aku rasa
Dan kau akan dpt jawapan pada soalan kau.
"Kamu okey tak sebenarnya?"


Official Template By BudakPEMALAS