<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 7 June 2017
Ke Manakah Arah Hidupku,
Aku Pun Belum Pasti,

Segalanya Yang Ku Harapkan,
Belum Pernah Datang Dan Terjadi.

Apakah Ini Semua,
Balasan Tentang Diriku,

Akan Ku Mencari Bintang,
Untuk Ku Kembalikan Sinarnya.

Di Kala Diriku Termenung Ke Arah Jendela,
Bayanganku Hampir-hampir Hilang,

Telah Ku Gambarkan Saatnya Ku Menitiskan Air Mata,
Hanya Kerana Diriku.

Ingin Ku Jernihkan Segalanya,
Kehidupan Yang Membinasakan,

Waktu Yang Masih Belum Terlewat,
Untuk Aku Mengubahkan Haluan Hidupku Ini,
Yang Pernah Salah.

Di Kala Diriku Termenung Ke Arah Jendela,
Bayanganku Hampir-hampir Hilang,

Telah Ku Gambarkan Saatnya Ku Menitiskan Air Mata,
Hanya Kerana Diriku.

Ingin Ku Jernihan Segalanya,
Kehidupan Yang Membinasakan,

Waktu Yang Masih Belum Terlewat,
Untuk Ku Insafkan Diri Ini.


Official Template By BudakPEMALAS