<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 29 May 2017
Kau fikir kau siapa
pergi hancurkan hati
jangan pernah berfikir untuk dtg kembali

Aku tak pernah membayangkan begini jadinya;
Melihat mu tinggalkan ku, setelah kau bentuk hati ku
Kau fikir kau siapa
Pergi hancurkan hati
jangan pernah berfikir untuk dtg kembali,
sungguh kau tak mengerti ku tlah kehilangan
sesuatu yang paling ku cinta;

Kau fikir kau siapa,
pergi hancurkan hati
jangan pernah berfikir untuk datang kembali
sungguh kau tak mengerti ku tlah kehilangan
sesuatu yang palingku
cinta;
kau fikir kau siapa?
Siapa?


Official Template By BudakPEMALAS