<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 17 May 2017
Dengarkan bibirku berbicara
Tapi
Dari hatiku yang kini sepi
Kenapa pula perlu berpisah bila semua punya cinta dijiwa
Apa mungkin ini selamanya
Ataupun ini hanya seketika
Kenangan yang tersimpan dihati sampai mati
Ku janji kan pula suatu hari nanti

Ku ada kamu.
Tapi ku perlukan jawapan jujur dari kamu
Biar dunia pun tahu

Kau,
Kau penipu.
Setiap tutur kata mu hanya permainan mu saja
Untuk aku

Sedihnya hidup begini

Setiap yg ku lalukan untuk dirimu
Terasa bagai kan angin berlalu
Bila dirimu tiada, hati ku rasa hiba
Kau tanda bahagia, kau lah dunia

Walaupun aku tahu, kau bukan milik ku
Kau perlu tahu sedinya novel cintaku
Biarlah yang fahami hanya diriku saja
Ku tetap berdoa agar kau bahagia.


Salam.Official Template By BudakPEMALAS