<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 6 April 2017
Lihat langit.
Aku tersenyum.
Indahnya ciptaan Dia.
Dan tiba tiba
Aku menyoal
Kenapa hidup aku Dia tidak kirimkan keindahan itu.
Penat
Penat menanti
Hingga bila?
Aku masih bertanya sendiri.
Dan dtg pulak mutiara putih dari kelopak mata ini.
Sampai bila?
Penat.
Penat meratap.
Hidup tidak seindah yg di inginkan.

Allahuakbar
Kuatlah wahai diri
Sabarlah menanti
Keindahan ini akan hilang.
Langit yg kau lihat indah tu hasil dari turun nya hujan tadi.
Dan diri kau kini,
Sedang basah.
Lencun kerana hujan nya masih ada.
Sabar lah tunggu hujan ni berhenti.
Keindahan tu kau akan lihat nanti.

Insya Allah


Official Template By BudakPEMALAS