<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 20 February 2017
Tiba satu hari,
kita tak lagi punya waktu begini,
saling menatap sesama sendiri,
saling melakar segala memori.

Akan datang suatu hari,
aku akan melangkah pergi,
dari dunia yang indah ini,
dan kembali bertemu Illahi.

Jika mahu menangis,
gugurkan air matamu hari ini,
kerna nanti,
aku cuma mahu doa dari kamu,
yang mengiringi aku.

Saat aku tiada lagi,
jangan kau lemah sendiri,
teruskan langkah jangan berhenti,
Tuhan ada untuk kamu luahkan lelah dihati.

Dan kita,
Moga moga bertemu lagi
Di Syurga abadi.

Assalammualaikum.
Mimpi tu buat aku menulis.
Dan sehingga kini, aku masih takut.
Puas menyendiri.
Tapi aku tak mampu.
Dan aku tahu aku tak boleh terus begini.
Kuatlah wahai diri.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS