<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 19 January 2017
Assalammualaikum.

Dalam hening malam,
Mata masih terkebil kebil
Otak makin melayang
Memikirkan sesorang
Seorang insan yang menganggap diri tiada teman.
Berfikir kisah silam dunia
Sakit perit hidup
Dan terus dibuai kenangan lalu
Ketahuilah wahai insan.
Aku sentiasa disisi
Walau tak sebaik teman yang lain
Aku cuba menjadi semampu aku.
Risau
Ye aku risau.
Sakit kau sakit aku juga
sedih kau sedih aku juga
jangan kau sorok setiap duka
kerana akhirnya aku tahu juga
walau apa pun terjadi
susah senang kau
jatuh bangun kau
janji aku akan bersama
dengan erti kata
sahabat, adik beradik dan juga keluarga

Salam


Official Template By BudakPEMALAS