<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 26 January 2017
Assalammualaikum,

Jikaku mati esok dan tak bisa berjumpa
Ku tinggalkan kau nota tentang cinta kita
Jika kau lupa kisah cerita cinta kita
Ku yakin kau lakukan dengan sengaja

Andainya ini terjadi
Ku tak perduli lagi kena ku yakin ini
Takdir dari Yang Esa

Jika ku gagal esok dan berterusan lagi
Ku tetapkan hati untuk menyakini
Jika ku jatuh esok tanpa sesiapa disisi
Ku bangun dan terus  melangkah lagi

Andainya ini terjadi
Ku tal peduli lagi
Kerna ku yakin ini takdir dari Yang Esa
Kerna kita hanya manusia
Akan tiba harinya
Kita akan berpisah
Kerna sesuatu
Ku kan mencarimu
Dimanapun kau berasa

Mencintainya
Memilikunya
Ku tak bisa meinta lagi

Jika aku dapat
Ku ingin selamanyaOfficial Template By BudakPEMALAS