<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 6 December 2016
Assalammualaikum.
Aku tak thu laa kenapa rasa lemah sgt skang ni
Seharian nangis semalam.
Aku duduk saja aku boleh menitik.
Allahhurabbi
Berat rasa tanggung ni semua sorang sorang.
Ye.
Aku lemah sgt skang ni.
Cuba sedaya upaya tk bercerita kat siapa2.
Cuba matikan diri.
Dan skang aku yg sakit.
Sakit sangat.
Sakit sebab pendam sendiri.
Tuhan.
Kuatkan aku.
Aku tahu aku kuat, sebb tu kau uji aku mcm ni
Sebab aku kuat.
Kan?
Beri aku terus bertahan.
Aku jdi takde semangat lansung.
Aku jd lemah.
Aku jd sebakkkk je.
Kuatkn aku tuhan.
Aku mohon


Official Template By BudakPEMALAS