<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 25 May 2016
Assalammualaikum

Tak terbayang akan jadi seperti ini pada akhirnya
Smua waktu yg pernah kita lewati bersama
tlah hilang dan sirna
Hitam putih berlalu, janji kita menunggu
Janji kita menunggu
Tapi kita tak mampu
Seribu satu cara kita lewati ntuk dptkan
semua jwapan ini
Bila mmg harus berpisah
aku akan tetap setia
Bila mmg ini hujungnya
kau tetapkan ada didalam jiwa
Tak bisaku teruskan dunia kita berbeda
Bila mmg ini ujungnya kau kan tetap ada didalam jiwa.
Mmg tk mudah tp ku tegar menjalani kosongnya hati
buang lah mimpi kita yg pernh terjadi dan simpan tuk jd history.

Sapa saja yg pernah membuang,
tolong simpan semua nya sebagai satu kenangan.
pls.
Simpan jangan bagi hilang satu pun
Dan terima kasih untuk semua kenangan.
Terima kasih sangat.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS