<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 11 May 2016
Assalammualaikum.
Sedang bergelak ketawa.
Terdiam seketika.
Terdiam lihat gambar yang diterima
Aku tak pasti number siapa.
Tapi yang pasti aku sangat mengenali orang didlam gambar tu.
Sangat kenal.
Aku tnya, siapa ni?
Kenapa bonda?
Tiada jawapan.
Hingga aku call.
Masih tiada jawapan.
Takpasti siapa.
Aku msg berkali2.
Masih tiada jawapan.
Dan akhirnya aku mohon pada dia, update tentang bonda.
Aku minta pada die, jaga bonda buat aku.
Tapitu pun masih tidak dijawab.

Bonda.
Kuat pls.
Adik minta sangat bonda kuat.
Adik takkan lagi kuat kalau suatu hari nanti bonda tewas.
Bonda kekuatan adik.
Aku minta sangat, bonda bertahan k.
Adik akan balik, suatu hari nanti.
Adik tak mampunak lawat bonda.
Adik tak mampu nak bantu bonda kat sana.
Tapi yang pasti, adik akan selalu doakan bonda.
Pasti.
Cuma skang adik minta bonda bertahan.
Untuk adik.
Adik tahu bonda kuat.
Adik tahu bonda lagi kuat dari adik.
Bonda mampu tanggung semua kan?
Kuat k bonda. pls
Adik sayang bonda.
Sangat.


Official Template By BudakPEMALAS