<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 23 April 2016
Aku sadar bukan mudah untuk mengejar mimpi indah
Pernah suatu ketika dulu
ku punya harapan besar
Kini aku takpasti,dapatkah ku miliki

Sudah jauh kita temu
kekalkanlah impian lalu
Mungkin ada hikmah yang akan menunggu
di penghujung jalan
Biar nanti kecewa,
setidak-tidaknya cuba

Jika halangan menduga
perjalanan kita
janganlah kau putus asa
kerana ku ada disisi
setia menemani
Andai semangatmu gugur
genggamlah tanganku
kita hampir ke situ.

Adakala ku terasa
ketabahan tak setegah
tetapi apakan andainya
berhenti separuh jalan
percayalah padaku
aku yakin kita mampu!

Biar orang katakan
Rapuhnya harapan
bukan mereka tentukan tapi,
kau atau aku
tanda ku punya kamu
apa telah akhirnya
tetap bersama.


Official Template By BudakPEMALAS