<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 30 March 2016
"Terima kasih meminjam KASIH"

Aku akan ingat hingga akhir hayat aku semua yang kamu kata kan.
Terima kasih.
Satu sahaja aku mahu, jangan pernah buat ini semua pada
Nurul Ellysya Zara dan Nurul Ellydieyah Zara

Aku tk tahu kenapa kamu berubah 100% sejak abang pergi
Aku tk tahu kenapa aku hilang kasih kamu sejak abang pergi
Aku tak tahu kenapa jarak antara kita makin renggang sejak abang pergi
Salah aku ke abang pergi?
Atau salah abang?
Aku rindu pada kamu
Hanya Allah sahaja yang tahu mcm mana rindu aku pada kamu
Apa pun jadi kamu masih orang yang pertama aku sayangi.

Jaga diri kamu. Jaga Bonda buat aku.
Jaga adik beradik ku.
Aku takkan hubungi kamu lagi mcm yang kamu mahu.
terima kasih untuk semua.
Untuk semua kasih sayang yang pernah kamu beri,Ayah.


Official Template By BudakPEMALAS