<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 31 March 2016
Assalammualaikum

Mengapa kah kita
selalu berjauh hati
selalu sendiri
dan terasa hati
apakah kita tak sehaluan lagi
berat bagi ku
berat bagi ku

Melepaskan mu
bukan mudah bg ku melalui semua ini
pabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati
kala malam tidur ku tak lena mengenang kan mu
Apakah salah ku
Kau buat ku begini
Selalu sendiri
Tinggal sendiri
Cinta yg ku pinta
kau balas dengan dusta.
Berat bagi ku.

Ku cuba pertahan kan.
separuh jiwa ku hilang
Aku terbang bersama mu
Episod hitam ku kembali mengulangi

Tuhan ku mahu yang terbaik
Terbaik buat ku insan kedil ini
Tuhan noktah kan kehilangan ini
Wujudkan dia.
Dia terakhir buat ku.
Official Template By BudakPEMALAS