<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 31 March 2016
Noktah yang tidak bertanda
Pertemuan tk diduga dan disengaja
Membuat diriku, Menulis semula
Rasa yang tidak bernama
Mengetuk hati memberi salam kasihnya
Haruskah diriku mendengar semula
Seringkali ku menolak
Terjatuh hatiku
Padamu yang slalu bersama ku
dalam suka
Dalam duka
haruskah ku menjauh?

Ku cuba tuk lenyapkan semua
Kenangan yang tiada harga berguna
Ini lah waktunya untuk di noktah kan
Seringkali ku menolak
Terjatuh hatiku padamu yang slalu bersama ku
dalam suka
Dalam duka
Haruskah menjauh?

Berkali ku cuba
Membenarkan hati
Menidakkan dusta
Tak tergamak aku
kejam kah diriku mencipta peluang
Haruskah ku menjauh?Official Template By BudakPEMALAS