<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 7 March 2016
Assalammualaikum

Aku dah balik Ipoh,
Tak sempat sampai bilik airmata aku dah mengalir
Aku penat sangat abang
Dengan belakang badan sakit..
Dengan perut gastrik
Dah tu nk blik td boleh pulak dada aku sakit skali
Aku penat sangat abang
Penat menahan sakit
Aku tk larat dah abang.
Serius aku penat sangat.

Tuhan beri aku kekuatan
Kekuatan untuk terus teguh dengan semua ni
Aku terlalu penat
Aku tahu kau xkan menguji kalau aku tk mampu
tapi jujur aku katakan
Aku terlalu penat sekarang ni
Aku tak larat nak teruskan semuanya
Beri aku kekuatan wahai Tuhan
Aku merayu


Official Template By BudakPEMALAS