<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 16 February 2016
Assalammualaikum

Aku balik Ampang untuk uruskan apa yang belum selesai
Jujur aku katakan aku rindu walid, rindu Bonda
Aku ketemu walid, tapi tidak Bonda
Aku mengharapkan pulangnya kali ni dapat merasa
masakan bonda.
Tapi hampa
Hanya angan angan aku
Esok aku akan pulang ke Ipoh semula
Aku kata pada hati, sabar
Semua akan okey, satu hari nanti
Aku akan ketemu Bonda, satu hari nanti
Aku hanya perlu sabar dan terus sabar
Menangis sendiri dihadapan cermin saat melihat diri
Hina kah aku?
Cuma inginkan Bonda.
Tapi tak diberi kesempatan.
Bonda,
Semua ni akan berakhir,satu hari nanti
Dan saat tu akan ku peluk susuk tubuh mu
Cium disetiap ruang diwajah tu
Aku amat merinduimu Bonda
Hanya satu yang aku harapkan, doakan yang terbaik untuk diri ini
Anakmu ini amat merindui kamu.
Dan rindu masakan kamu.
Jaga diri Bondaku sayang

Salam


Official Template By BudakPEMALAS