<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 1 February 2016
Assalammualaikum

Mengadu pada siapa pun tak siapa bakal fahami
Menangis sendiri menanggung segala yang dirasai
Hampir tiap malam begini.
Terduduk sendiri menahan sakit
Allahu
Kuatkan aku Ya Allah
Terlalu sakit apa yang dirasai.
Terlalu berat yang aku tanggung sekarang ni.
Aku terfikir, esok aku nak balik dah,
aku tak mahu kelihatan sakit depan orang.
Mcm mana harus aku lalui malam malam seterusnya?
Doakan aku kuat.
Aku kena kuat.
Aku harus kuat untuk teguh depan semua orang.

Tuhan.
kurang kan sakit ini
aku tak mampu.
Terasa diri sangat rapuh tika ini.
Menangis sendiri.
Aku mohon tuhan.
Kuatkan diri ini.
Aku ingin terus teguh.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS