<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 6 February 2016
Dia
Dia selalu tersenyum
Sehabis manis dia cuba menguntum senyuman
Senyuman yang menyimpan seribu satu rahsia
Dia selalu tertawa
Sebisa mungkin dia tertawa umpama tiada apa
Sebisa mungkin dia mengikut cerita dunia
Hari ini sahaja dia mampu gembira

Dia sering berpura tabah
Agar tak siapa tahu dia lemah
Dia mahu mereka tahu dia tidak lemah
Dia sering berlakon gagah
Agar tak siapa tahu dia lelah
Dia mahu mereka tahu dia tidak lelah

Namun di sebalik semua itu
dia sedang menyimpan selautan resah
segunung kekeliruan
Selangit kesakitan
Jiwanya juga pecahhh
Seperti serpihan kaca
Seperti butiran pasir dipantai
Seperti deraian hujan yang kita taktahu
Berapa jumlahnya
Dia tahu
Tidak mudah untuk dicantum semula
Tidak mudah untuk menyambung semua
Apatah lagi untuk menjait tiap satu darinya
Malah, menampalnya juga mengambil masa
Masa yang tiada siapa bisa tentukan
Berapa waktu yang diperlukan

Tetapi ada satu hal
Yang buat dia terus bertahan
Bertahan untuk terus berjalan
Bertahan untuk terus berlari
Bertahan untuk terus tersenyum
Dan membuat semua ketawa dengan jenakanya
Dia percaya pada caturan Tuhan
Kerna dia tahu percaya dengan caturan
Kelak bakal di syurga idaman
Disitu
Bahagianya tak bisa terbayang.

-budakpemalas & perempuanmatahari


Official Template By BudakPEMALAS