<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 12 February 2016
Assalammualaikum
Pukul 6 petang aku berada di tengah dataran Ipoh
Tiada apa yang boleh aku lakukan disini
Melain duduk melihat langit
Melihat beribu kereta yang lalu di keliling dataran ini
Melihat berbagai ragam manusia yang tiada seorang pun yang aku kenal
Cukup aku duduk disini
Dan merenung diri aku sendiri
Untuk apa peduli pada kehidupan orang lain
Sedangkan diri sendiri sedang terumbang ambing
Biarkan manusia yang lain keliru dengan kehidupan mereka
dan aku disini akan terus tersenyum untuk semua
Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan
Sukar untuk aku ungkap
Mungkin dulu satu satu nya tempat yang membuatkan aku tenang
Adalah di Bukit Ampang
Duduk disitu saat langit mula menggelap
Ribuan lampu mula menyinar
Membuatkan aku tenang
Dan melihat bermacam macam benda
Disitu juga banyak kenangan aku
Tapi kini
Ini tempatnya
Tidak tinggi dihujung bukit seperti di ampang
Hanya rumput hijau yang menyegar
Saat bermacam benda berada difikiran
Aku memilih untuk kesini
Dan jika termampu aku bertemu sang laut

Kenapa aku kesini petang ni
Aku tak pasti kenapa
Otak aku kosong
Bangun dari terjaga aku mandi
aku bersiap dan aku terus turun melangkah kesini
Sempat aku membeli air dan rokok
Seperti aku tak mahu pulang lagi malam ni

Sahabat
Aku rindu
Semua kenangan kita disini
Semua
ketujuh tujuh orang tu mempunyai kenangan dengan aku disini
dan semua masih aku ingat
Masih segar tersimpan dimemori aku
Dan kini
Aku kembali kesini
Sendiri.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS