<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 12 February 2016
Assalammualaikum

Abang aku kat hospital sekarang
Dari petang tadi.
Masuk air
Tak tahan wad, tapi diorang suruh rest kat emergency
Dulu sampai okey
Suhu badan aku panas sangat
Lepas tu aku dri pagi tadi muntah muntah
Tu yang aku lemah
So dowg masuk kan air
Diorang nak bagi antibiotik
Tapi kalau bagi antibiotik kena tahan wad dalam seminggu
aku cakap kat diorang aku ada ubat makan
Hkl bekalkan.
Aku bawak ubat tu skali tunjuk kat dia.
So dia masukkan aku air je nak bagi bertenaga balik.
Aku harap suhu panas badan ni turun
Penat abang
Penat sangat
penat nangis lagi

Aku kuat kan abang?
Doakan aku abang


Official Template By BudakPEMALAS