<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 5 November 2015
Assalammualaikum

Abang sebulan lebih daa rasanya keta kat bengkel.
aku ingat nak tolak keta tu, nak ambik satria neo.
entah la abang.
ni dah sebulan lebih pun mcm orang gila dah tak jumpa
si gila sorang kat penang tuu..
marah marah dia... tengking tengking dia pun
bila x jumpa rindu jugakk.. manusia kan?
mesti kau pelik kenapa aku nak lego keta tu..
aku tak berminat dah laa abang oiii..
kau akan faham kenapa.
:)
pape pun harap semua setel cepat..
aku nak lari dari semua orang.
nak lari jauh kali ni..
insya Allah aku mampu.
doakan aku k abang.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS