<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 10 October 2015
Assalammualaikum

Insya Allah kalau xde apa ash datang Ipoh esok
hantar keta untuk aku guna seketika.
sampai je ash esok, aku nak pergi satu tempat
dan kalau boleh aku xnak balik dah.
tapi tu kalau boleh la,
but aku takut.
memang tak boleh kan?
untuk sehari pun jadi lah.

Nekad!
Call tuan, cakap nextweek masuk kerja.
Memang tuan terkejut,
Tapi macam aku cakap! Aku nekad!
Lagi aku duduk macam ni, lagi aku pikir benda-benda bodoh tu semua.
Tapi kerja untuk dua bulan saja.
Nasib tuan rizal faham.
So nextweek ke Arau semula.
Jumpa semua pelatih,
Ada yang baru, ada yang lama.
Ada batch yang dah kenal aku,
Ade belum.
So insya Allah Jumaat minggu depan aku kesana.
Untuk berkerja semua dan kenal semua pelatih.


Aku tahu aku makin tak kuat,
tapi aku kena berlagak kuat!
sebab tak sapa boleh kuatkan aku.
even dia.
Klo panjang umur, ke arau nanti singgah sekali penang
untuk setel semua masalah dengan dia.
apa yang tak puas hati, apa yang terbuku dihati.
aku malas nak bergaduh dah.
aku penat!


Official Template By BudakPEMALAS