<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 3 October 2015

Assalammualaikum

"Jika harus harus ku berdiam menjadi seorang yang tak bisa berbicara
sanggup ku lakukan semua ini kerna mu
supaya tidak ada ruang untuk berpisah"

Teringat bait kata dari lagu Gara Diriku
Nyanyian Ajai
Mungkin masa untuk berdiam
Sahabat
bukan sesuka hati aku ingin melarikan diri darimu
bukan mahu aku ingin menjauh darimu
ketahui lah wahai sahabat,
aku ingin yang terbaik.
dah terlalu banyak aku membuat orang kecewa
aku tak mahu mengulanginya lagi
maafkan aku

Aku mula cuba untuk tidak bercerita apa pun
pada mereka,
pada kamu,
pada dia
pada semuaa..
walaupun pada Ajrul yang mengetahui semuanya
biar menjadi rahsia aku apa pun
yang aku alami selepas ini.
biar hanya aku yang ketahui
sebab hanya aku yang merasai
semua...
hati makin terbuka,
fikiran makin malas untuk berfikir
dan yang pasti aku hanya ingin mengikut apa saja...
sebab aku tahu,
aku kuat!

SalamOfficial Template By BudakPEMALAS