<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 5 October 2015
Assalammualaikum

Aku tak pasti sama ada aku bertindak bodoh
atau aku memang bodoh?
Marah!
iyerr aku marah.
sebab tu angkat je call tadi aku terus memaki
baran?
iyerr mungkin masih ada
sukar untuk buang sikap ini
sikap bodoh aku selama aku hidup ni
aku bukan membuang
macam aku cakap sebelum ni
aku nak bersendiri
even keluarga aku sendiri aku ketepikan
sahabat aku sendiri aku biarkan
semua kenalan aku aku abaikan
faham atau tidak?
hanya buat seketika
kalau mmg takdir untuk slamanya
kau kena trima
terima aku tak ada lagi kat dunia ni
kau menyalahkan aku seolah olah aku membuang kau seperti sampah!
itu ke yang aku buat?
aku beritahu kau aku tak ada untuk sebulan dua
bukan aku terus menghilang tanpa kata
sikit masa je aku minta
beri aku ruang
aku malas untuk semua benda ni
aku nak enjoy!
aku nak happy!
aku nak gelak ketawa dengan semua orang
so please.
beri aku rasa semua tu
beri aku rasa apa yang aku ingin kan
aku akan balik pada kau
tapi aku tak janji
mcam aku cakap sebelum ni
aku tak tahu apa akan jadi esok lusa
klo masih ada, aku akan kembali
klo tiada, kau kena terus kan semua
tanpa aku.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS