<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 6 October 2015
Assalammualaikum
Pukul 10 pagi
bukak lappy untuk bercerita tentang semalam
apa yang jadi malam tadi betul betul aku tak menjangka

lihat pada alirannya
aku mula begini sejak habis diploma
aku balik ke seremban disebabkan batuk berdarah,
muntah darah semua tu
aku kena tahan wad.
lepas tu ambik air tulang belakang dan aku trus flat hampir 3 minggu
buat pulak operation untuk slip disk
kali pertama buat aku masih macam tu,
kali kedua buat, aku gagah kembali berjalan
aku pulang ke ipoh selepas tu
aku jalani fisio setiap hari
aku menahan sakit setiap hari
aku bergaduh dengan family lagi
sampai satu hari tu pihak hospital syak benda yang aku x pernah terfikir
then cuti, aku masuk wad di kl
buat scan, buat mri, ambik air tulang belakang lagi.
yes aku disahkan.
tapi aku masih bertahan.
sehingga semalam.
dan semalam aku kembali muntah darah.
kenapa?
apa yang diatur sebenarnya.
apa sebenar benarnya?
AKU PENAT

Official Template By BudakPEMALAS