<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Saturday, 19 September 2015
Assalammualaikum.
datang kembali untuk bercerita tentang semalam.
dan ianya yang terakhir.
tiada apa apa yang special tentang semalam,
cuma semalam aku lebih aktif,
dan yang pelik aku boleh bercakap dengan orang
yang tak pernah aku tegur.
tersenyum sendiri bila teringat
bukan susah rupanya untuk bercakap
tapi itu yang terakhir.
terima kasih pada semua yang pernah membantu,
dan yang pernah menyusahkan sepanjang aku nak dapatkan
kelima lima award tu.
yang pasti kelima lima itu bukan untuk aku
tapi semuanya buat bonda dan ayahanda.
aku tunaikan semua yang diinginkan.********************

Hari ni hari yang paling aku takut
seminggu dah aku memikirkan tentang hari ni
macam iwan ckp, pikir yang baik baik je.
along mesg pon aku minta dia pun mendoakan yang baik baik
bukan tak mahu beritahu sang bapa
tapi aku tak mahu dia risau.
cukup selama 21 tahun ni dia sering runsing tentang aku
sikap aku, perangai aku, kelakuan aku dan yang pasti tentang diri aku
aku nak juga buat dia tersenyum.
mungkin dia akan tersenyum 
tapi satu hari nanti.

Siapa pun kalian yang membaca,
doakan yang baik baik buat aku,
jangan ditanya kenapa aku?
cukup aku minta doakan yang terbaik je

Ajam maaf tak membalas msg menjawab semua persoalan kau,
kalau kau perlu thu nanti, kau akan tahu.
itu pasti.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS