<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 9 September 2015
Assalammualaikum.
Duduk sendiri melihat diri.
Malu.
itu ayat pertama ku.
untuk pertama kali aku sakit dihadapan kawan aku sendri.
pertama kali aku terdduk depan kawan aku sndiri.
terlalu malu rasanya.
teringat apa yang jadi pagi tadi,
aku marah pada diri sendiri.
kenapa begitu lemah?
kenapa tunjuk sakit depan orang?
kenapa buat orang risau?
kenapa mesti aku terduduk menahan sakit dihadapan orang?
mane prinsip diri?
mana kekuatan diri?
mana ketabahan hati?
aku malu sangat.
bukan niat untuk buat orang risau.
bukan niat untuk cari perhatian
dan bukan niat untuk meraih simpati.
maafkan aku.

Salam


Official Template By BudakPEMALAS