<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 21 September 2015
Assalammualaikum,
Masih ke sini..
Air mata menitik lagi.
Jujur makin hilang semangat
sedang terbaring ambil mood untuk lena,
bagai air terjun yang laju jatuh di kelopak mata.
apa punca nya?
aku tak pasti.

Nazry,
hati aku kuat merasakan aku akan mengikut jejak kau.
kembali terlantar setelah bertahun tahun aktif
dan aku juga merasakan aku akan mengikut kau
Saat kau sihat, segalanya kau lakukan,
kau pusing merata.
dan saat kau terduduk, kau hanya menurut dan membiarkan semuanya.
Nazry,
aku ingin kekuatan kau yang dulu.
ketabahan kau menerima semua apa yang jadi
setelah kau sihat bertahun tahun.
beri aku kekuatan tu Nazry.
Aku belum puas pusing dunia,
aku belum puas merasa semua
dan belum puas aktif seperti sebelum ini

Diri masih mampu tersenyum,
dan senyuman ini akan mati
pada mereka yang mengetahui segalanya nanti
dan aku akan pastikan tak siapa pun yang mengetahui
Jangan pernah buat orang risau,
jangan pernah buat orang menangis,
jangan pernah buat orang hilang arah
hanya kerana diri kita sendiri
itu yang aku masih pegang sehingga hari ini

Al-Fatihah buat mu Ahmad Nazry.
Kita akan bertemu, satu hari nanti.
itu pasti!!!
Salam syg buat kedua abang aku yang turut bersama kau Nazry.
Official Template By BudakPEMALAS