<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Wednesday, 12 August 2015
Assalammualaikum.

Salam semua
Izinkan ku sampaikan kata-kata hati ku
Inginkan ku pejam kan mata supaya bebas ku bercerita
Biarlah kembara impian ku, yang ku lukis sepanjang perjalanan
Merangkumi banyak contengan, tapi kadang kala ada lukisan
Kadang ku jatuh, ada juga masa ku buntu.
Tapi ku teguh melangkah jauh hingga ku jejaki puncak gunung
Pastiku kan bertarung

Kembara dia
Tunggu aku Berjaya lebih jauh daripada zaman sekolah
Ku lebih matang, pandangan aku luas, sesaat kerja abis aku pandang ketuas
Aku yakin ini yang aku mahu,
Ku belum cuba belum tahu
Kalau aku pergi mungkin kau tak setuju
 Tapi ku tetap menuju laju seperti peluru ke arah masa depan ke arah harapan
Mana kelas tambahan yang aku nantikan?
Kalau aku gagal siapa ada jawapan?
Kalau aku gagal siapa kawan?

Terima kasih buat mereka yang terus menyokong
Terima kasih buat mereka yang berpura kosong
Dan walau apa pun yang berlaku, kalau aku sampai dulu aku tunggu
Aku tengah nak pilih jalan untuk Berjaya
Aku tengah nak pilih jalan senang untuk kaya
Ada ramai yang cemburu, ada yang mata merah
Tetapi itu hadiah siapa yang sahkan salah
Aku tak sombong mungkin segan saja
Sudah lama tak jumpa pun tak cukup masa
Aku tetap ada disini tak pernah dipaksa
Aku harap kau buat sama Salam


Official Template By BudakPEMALAS