<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>




stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 27 August 2015
Assalammualaikum

Datanglah sayang dan biarkan aku berbaring
dipelukan mu walau pun untk sejenak!
Usaplah dahi ku dan ku katakan semua
Bila ku lelah tetap lah disini
Jgn tinggalkan aku sendri
Bila ku marah biarkan ku bersandar, jgn kau pergi untuk menghindar
Rasakan resah ku,dan buat aku tersenyum!
Dengan canda tawa mu walaupun tuk sekejap
Karna hanya engkaulah yg sanggup redakan aku
Kerna engkaulah satu2nya untk ku dan pastikan kita slalu bersama
Karna dirimulah yg sanggup mengerti aku dalam susah ataupun senang.
Dapatkah engkau slalu menjagaku?
Dan mampukah engkau mempertahankan ku?

Merasa diri seperti tiada tujuan.
Hari hari mencari dan terus mencari
Hilang arah, itu kata paling muktamad.
Rindu.
ya
rindu sangat semuanya.
Bonda dan juga ayahanda ku
Mungkin tak terluah dengan kata2
tapi jujur aku merindui mereka.



Official Template By BudakPEMALAS