<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 6 July 2015
Assalammualaikum.
Melihat jam dijari bukan meniti masa.
Tapi melihat tarikh.
Apa yang bakal jadi raya pertama nanti?
Raya yang tanpa abang disisi.
Dan lebih perit apabila perlu beraya disini.
Mengapa di beri percaturan sebegini?
Sangat sakit cara pengaturan ini.
Mencuba menguatkan diri.
Mencuba bertahan.
Tapi makin lemah.
Apa ertinya?
Datang lah wahai sahabat
Kalian yang aku tunggu ketika ini
Datang untuk mengubat segala sakit ini
Datang untuk membawa aku pulang kembali.

Dah 4 hari muntah muntah..
Masuk  apa saja
Pasti keluar kembali
Aku tak kuat
Tak kuat untuk semua ni
Beri aku kekuatan Tuhan

Aku mohon.


Official Template By BudakPEMALAS