<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Friday, 22 May 2015

Kau tunjukkan aku
yang memangnya tak pernah tahu
erti sebenarnya cinta dari jiwa.
Bukan hanya dari mata.

Kau ajarkan hatiku
kasih setulus seiklasnya
tak pernah mengalah walau kan terpisah
sedikitpun tak berubah.
Namun takkan menjadi milikku.
Cinta bukan tercipta untuk ku.

Tolong jaga lah dirinya buat diriku.
Jangan biar luka lagi hatinya
yang amat ku cinta
Yang milik engkau saja.

Biarku simpan semua
kasih dan cinta
akan ku pendamkan sepanjang nyawa
hingga tiba masa
untuk aku bercinta semula...

Selamat tinggal kasih
aku kan pergi bawa diri
yang telah rela dan mengerti

dan disini saja berakhirnya sebuah kisah
cinta bertepuk sebelah
terpaksalah ku terima tentuannyaOfficial Template By BudakPEMALAS