<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 19 March 2015
Assalammualaikum.
Hai ellysya. s
qid masuk lagi.
untuk bercerita.
mengenai Dia.

dia yg mula diri ini anggap sebagai orang penting.
Sudah hampir 2 minggu die membiarkan diri iniii
simpan seribu satu persoalan.
sudah hampir dua minggu die buat dirii ini penuh
dengan rasa bersalah..
sudah dua minggu die buat diri ini seperti orang asing
sudah dua minggu jugaaa aku renggang dengan nya.
no msg, no call, no wassap no. im, no twit...
why???
maaf jika mmg salah aku..
tapi..
perlu ke menghukum mcm ni?
aku mencuba untuk jadi yang terbaik walaupun aku thu ia nya sgt
sukar untuk engkau buat keputusann..
pedihh sangat rasanya...
sangat k!

you.
tahu berat u nk trima kan?
berat u nk lalui semua kan.
its okey!
take time.
qid x memaksa..
Qid trima je ape yg keluar dri mulut kamu.
but serius talk qid minta maaf atas apa yg jadi.
tk menjangka.
harap maaf diterima.
dan jgn trus menyiksa diri ini plz!!


Official Template By BudakPEMALAS