<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Tuesday, 10 March 2015
Assalammualaikum
Menulis sambil melihat kesibukan bandar.
Bukan Kuala Lumpur. Tapi kini aku di Seremban.
Terasa puas dapat melihat dunia luar.
Terasa puas dapat mendengar keadaan diluar.
Aku tidak mampu lagi hanya duduk terperuk didalam bilik yang hanya bertemankan laptop,
phone, game and tv.
Aku ingin kan kebebasan.
bukan sikap ku hanya duduk disatu tempat dalam jangka masa yang lama.

Tika ini rusuk kiri ku masih terasa sakit.
Sukar untuk bergrak...
dan kadang kala sukar untuk menghirup oksigen Allah ini.
Tapi yang mampu aku lakukan.
Menahan, dan sabar.
Semua akan okey. Itu pasti!
Sakit ini mampu ku tahan.
tapi bila sampai satu saat tekak terlalu gatal untuk batuk.
itu yang bolh membuat aku mengalirkan air mata.
Sakitnya hanya Allah yang tahu.
sakit yang terasa saat aku batuk. saat paru paru ku bergerak.
Mohon sakit ini cepat pergi.
Aku mahu aktif seperti sebelum ini.
Tak mampu untuk menanggung dan tk ingin untuk gagal.

esok aku akan pulang ke ipoh. dengan bus.
diharap aku mampu bertahan.
diri akan terus ke kpj ipoh untuk urusan disana.
dan lepas tu  baru ke bilik untuk berehat.
harap sakit inii tidak hadir sepanjng perjalanan disana nanti.
aku mohon sangat.
doakan yg trbaik buat ku.

salam


Official Template By BudakPEMALAS