<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 22 February 2015
Assalammualaikum.
Aku menulis lagi.
Menulis sambil mengeluh dihati.
Allah sakitnya.
Sakit itu kembali.
Aku ingin ubatnya.
Tak mampu rasanya untuk terus begini.
Tak mampu rasanya untuk tempuh saat tk boleh lagi berdiri .
Kekuatan mental aku pertajam kan.
Kekuatan fizikal aku perkukuhkan.
Aku mohon ia pergi.

Pergi lah.
Aku tak kuat untuk kau hadir saat ini..
Aku memerlukan tulang empat keratku untuk
segala aktivitii disinii..
Perkuatkan aku. Aku mohon..

Ibu,
tak terluah dibibir saat berbicara dengan mu...
tak terasa untuk ceritakan segalanya.
Aku akan pulang mungkin membawa jasad
terus kesana. Doakan kekuatan aku, ibu...
doakan aku.
Aku rapuh tanpa pengetahuan mu tika ini..
Rapuhh..

Guys doakan kesihatan ku pulih segera.
Sakit belakang ku kini kembali.
Mohon ia cepat pergi kerna banyak yg perlu aku
selesaikann..
Salam


Official Template By BudakPEMALAS