<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Thursday, 25 December 2014
Salam.
Aku dh terbang jauh seorang diri ke sini untuk menyelesaikan semua hal arwah.
Dan menghadiri satu majlis yg dibuat oleh ipd sini.
Dan mlam ni aku bermalam di rumah dia, kat bilik dia. kat katil die.
Sham dh seminggu kau meninggal.
Baru lagi sham.
susah untuk tenangkan diri.

Maaf sham. Aku baca dairi kau.
Dan aku terkedu syam apabila hampir 100% dlm dairi kau kau bercerita tentang
family kau..pasal adik beradik kau pasal ibu ayah.
hampir semua kau cerita pasal kami.
Cerita kerisauan kau tentang ibu,
cerita tentang sedih kau dengan adik beradik,
cerita tentang sayang kau pada kami,
cerita tentang marah kau pada aku.
cerita tentang sabar kau pada ika
cerita tentang anggah.. along. semua lahh...
semua pasal kami.
Kau sgt sayang kan keluarga kau kan sham?
kenapa aku buta selama ni?
kenapa aku tak nampak selama nii??

Aku tahu aku dah terlambat. Maaf


Official Template By BudakPEMALAS