<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 26 May 2014
Hari ni hari terakhirrrrrrr
qid jumpa mereka...
dan perkabaran buruk apabila hari niii menjadi
betul betul hari terakhir aku berjumpe Uzair..
Allahu..
die pergiii buat selamanyaaa...
die pergi tnpa sebarang kata..
die pergi tanpa dijangka..
die pergii tanpa aku mengeringi jenazah nyaa...
Allahuakbarrr....

Sedang sahabat yang lain pergi menziarahnya...
sedang sahabat yang lain pergi menatap wajah terakhirnya...
sedang sahabat lain membantu mengurus jenazahnyaa...
aku disini...
disini tanpa berbuat apa apa...
disini tanpa menziarahinyaaa...
disini menunggu saat menuju ke dewan peperiksaan.
Exam bermula jam 2 petang..

aku dihalang oleh chef..
aku dihalang oleh sahabat yang lain..
aku dihalang oleh keluarga dia sendirii untuk pergi kesana...
aku tahu peperiksaan aku lagi penting..
aku thu yang pergi takkan kembalii...
aku juga tahuu yg hidup harus terus meneruskan hiduppp..
tapi aku juga ada keinginan untuk menatap muka die...
aku jugak ade keinginan untuk menguruskan jenazah nya...
aku juga ada ke inginan untuk bersama sama mengiringi jenazah nyeeee...

Tenang lah kau Uzair,
wahai sahabat..maaf jika aku ade membuat salah sepnjng pengenalan kita...
Maaf aku tidak berSama mereka sekang...
Maaf aku tidak kuat...
Aku menangis ketika ini meratapi pemergian mu...
MAAF ATAS SEGALA-GALANYA wahai sahabat..
Aku sayang kau.Aku akan rindu kauu...
Moga kita berjumpa lagiiii
Official Template By BudakPEMALAS