<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Sunday, 5 February 2012
  1. Pantang bila Kawan menipu
  2. Cepat marah = panas baran
  3. Selalu cuba untuk selesaikan masalah kawan
  4. Suka manjakan kawan,= akan beri apa sahaja yang kawan inginkan
  5. Jarang tidak menepati masa apabila berjanji
  6. mudah menerima maaf dari kawan,walaupun hati ni dah terluka banyak kali
  7. tidak akan bercakap dengan sesiapa ketika marah
  8. suka buat lawak bodoh dengan member sbb nak semua ketawa & lupakan masalah masing-masing
  9. mudah bersimpati dengan kawan ~ cth:sanggup x makan dari pagi semata-mata kerana kesian member tk mempunyai makanan
  10. akan cakap/tegur keburukan kawan secara jujur & berterus terang utk kebaikan die jugakkk..
[haa tu je dlu kottt..hihihi]


Official Template By BudakPEMALAS