<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1574632008568096036\x26blogName\x3dBudakPEMALAS\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aqidamsyar.blogspot.com/\x26vt\x3d4889051296568924402', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
stories biography archives


Intro


AQIDAMSYAR
Melakar nama, Mencari Dunia.
Sesat Sendiri, Mula Lupa Diri
Berhenti Dipersimpangan,
Melihat Kebelakang
Mahu diri kembali.
Pulang


Monday, 16 May 2011


ari ni 16/5/11
ermm tarikh ape tu erk??
ape lagi..HARI GURU laa...
selamat hari guru laa qid ucapkan utk semua guru yang mengajar di SK AMPANGAN &
SMK TUNKU AMPUAN DURAH.
tak lupe juga pade cikgu di SMK MUTIARA ,Labuan..
SELAMAT HARI GURU
~di harapkan kowg akan terus berusaha untuk mendidik anak2 MALAYSIA ni,
walaupun terdapat pelbagai masalah sebenarnye..okey!!

tak lupe 'selamat hari guru' juga untuk atok and nenek ku yang memegang jawatan sebagai
guru besar di skolah menengah and rendah tampin..dan untuk uncle qid yang mengajar di melaka.. 'selamat hari guru' yeee

:)


Official Template By BudakPEMALAS